Privacy verklaring

Privacyverklaring

Motus B.V. gevestigd aan de Binkhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Cookies of vergelijkbare technieken

Motus B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Motus B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat de website kan worden geoptimaliseerd maar ook dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het gebruik ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Cameratoezicht
Cameratoezicht in onze panden is ingevoerd als een extra beveiligingsmaatregel in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld een door ons ingehuurd beveiligingsbedrijf die ’s avonds en ’s nachts controlerondes, in en om de panden uitvoert. Op alle toegangsdeuren van de panden wordt aangegeven dat in de panden camera’s aanwezig zijn. Wij bewaren de camerabeelden niet langer dan wettelijk toegestaan is. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten gepleegd zijn of dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden die het huurgenot van huurders ernstig verstoren. Beelden van (mogelijk) strafbare feiten zullen wij overhandigen aan de Politie.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Motus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer(s);
  • E-mailadres(sen);
  • Bankrekeningnummer.

Doelen van persoonsgegevens die wij verwerken
– Afhandeling van betalingen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen/mailen in het kader van onze dienstverlening;
– Motus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming
Motus B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Motus B.V. tussen zit.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Motus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Motus B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden -en alleen als dit noodzakelijk is- voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Toegang tot gegevens en geheimhouding
Alleen medewerkers van Motus B.V. die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Alle medewerkers gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Motus B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Motus B.V. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@motus-beheer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 4 weken) reageren op uw verzoek.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch samen met ons er niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor mensen die gebruik maken van onze diensten en voor personen en/of organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten. Onze website verwijst met ‘linkjes’ naar websites van onze huurders. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Motus B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van eventuele wijzigingen.